Shell

202 teksty – auto­rem jest Shell.

Wie­czność to nic. Rap­tem kil­ka lat, może rok. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 marca 2018, 21:15

(…) i, że będę cię rżnął póki mi się nie znudzisz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 sierpnia 2017, 21:15

Seks jest dla do­rosłych. Do­rosłych dorosłych. 

aforyzm dnia z 8 listopada 2010 roku
zebrał 105 fiszek • 27 sierpnia 2017, 21:15

To ok­ropne obudzić się ra­no sa­memu i zdać so­bie sprawę, że nie ma już obok ukocha­nej oso­by. To tak jak by ktoś zab­rał nam cząstkę duszy i połowę życia. 

myśl • 16 czerwca 2016, 02:00

Jes­tem zbyt szlachetną suką dla ta­kiego kun­dla jak ty! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 marca 2016, 01:00

Ktoś po­luje na lwicę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 marca 2016, 13:25

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 23 lutego 2016, 00:30

Stojąc na krawędzi zas­ta­nawiam się czy zro­bić krok do przo­du czy cofnąć się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 stycznia 2016, 00:20

Ja już przeżyłam miłość, te­raz liczy się rozsądek. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 stycznia 2016, 00:20

Póki będę się pod­kochi­wać w łaj­da­kach póty będę z miłości cierpieć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 stycznia 2016, 00:20

Shell

Jestem ekscentryczką. Lubię czerń i biel. Nic poza tym.

Zeszyty
 • Chorwacja – o kimś i do ko­goś kto to­warzyszył mi w Chor­wacji.

 • dyktatura – słowa dyk­ta­torów, ludzi suk­ce­su i moc­ne ri­pos­ty

 • eks mąż – roz­cza­rowa­nia, mężczyźni, zem­sta

 • kobiety – o ko­bietach, dla ko­biet, os­tro i słod­ko

 • kynologiczne – cy­taty dla ho­dowców

 • mężczyźni – o fa­cetach; pros­to, bez ki­tu, tak jak lu­bię

 • niebieski "kultowe" – naj­lep­sze po­wie­dze­nia użyt­kowników

 • niebieski różne – naj­lep­sze myśli użyt­kowników

 • niebieski uczucia – użyt­kowni­cy o uczu­ciach

 • o miłości – o miłości, zielo­ny

 • peronizm – me­jor

 • romans – o sek­sie, miłości, zielo­ne

 • solar – no­wa miłość; o pas­ji, mężczyz­nach z odzys­ku, no­wym życiu i eks żonach

 • zielony – cy­taty różne

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Shell

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność